Sirril – Paní hvězd

Patronka noci, klidného spánku, ochránkyně lidského myšlení, duše a osobnosti. Strážkyně tajemství.

Atributy

 • Předmět: černá kočka
 • Barva: temně modrá, stříbrná
 • Kámen: lazurit

Povinnosti a zvyky kněze

Naprosté utajení a oficiální nevměšování se do záležitostí, které se přímo nedotýkají řádu. Povinnost shromažďovat informace. Při vyhodnocování informací musí být kněz nestranný a dalo by se říci bez citů. Nesdělovat vědomosti, které naschromážila jejich církev, vnějšímu světu, pokud to není nezbytně nutné k ochraně jejich řádu.

Obřad

Modlitby mají podobu šeptané recitace, nebo tichého zpěvu opakujícího se stále dokola. Jde o sofistikovanou formu meditace.
Obřady s konají za novu, slunovratu, rovnodennosti nebo zatmění modrého měsíce.

1. stupeň:

 • Tma (zhasne a utlumí zdroje světla až hodinu)
 • Mentální požehnání (+1 pevnost mysli, doba až několik hodin)
 • Neslyšitelnost (sám, až hodinu, přidává úspěchy k plížení)
 • Sugesce I (protihod = pevnost mysli + důvtip; uklidnění, spokojenost, bezpečí/lítost, stud, obavy, i několik hodin)
 • Čtení snů (obtížnost 5+pevonst mysli)
 • Vidění ve tmě
 • Měsíční světlo (až několik hodin)
 • Dobré spaní (odstranění únavy, drobných poranění (1), nevolnosti)

2. stupeň:

 • Usni (protihod = pevnost mysli + důvtip, až několik hodin)
 • Iluzorní převlek (protihod = pevnost mysli + postřeh, sám, až několik hodin)
 • Zjisti klepy (odpoutání duše, cesta do stínového světa, řečené)
 • Hypnóza (protihod = pevnost mysli + důvtip, až hodinu)
 • Blahodárný spánek (vyléčí únavu, lehká zranění (3), otravu, vedlejší účinky jedů, drog …)
 • Zapomeň I. (protihod = pevnost mysli + důvtip)
 • Neslyšitelnost (kdokoliv, až hodinu, přidává úspěchy k plížení)
 • Odstraň psychickou bariéru (protihod viník/určí vypravěč; odstraní myslovlivňující kouzlo, zázrak, psychický komplex)

3. stupeň:

 • Psychický úder (obtížnost 5+pevnost mysli, počet úspěchů = stínová zranění)
 • Tma a ticho (několik hodin)
 • Daleký pohled (odpoutání duše a okamžitý přesun na určené místo, až 100 mil, až hodinu)
 • Metamorfóza (černá kočka, trvání dle přání, fyzické statistiky kočky udává počet úspěchů)
 • Clona myšlenek (nastaví pevnost mysli na 5, nebo +1, trvání několik hodin)
 • Čtení myšlenek (protihod = pevnost mysli + důvtip, až několik minut, každou minutu si dotyčný hází znovu protihod)
 • Moc nad sny (protihod = pevnost mysli + důvtip)
 • Astrální zapomnění I (odpoutání duše, cesta do stínového světa, informace stará maximálně jen několik dní)

4. stupeň:

 • Hromadné vidění ve tmě (až několik hodin)
 • Sugesce hromadná (protihod = pevnost mysli + důvtip; jakékoliv emoce, až den)
 • Inspirující spánek (primární atribut postavy +1; až den)
 • Ochrana místa (protihod = pevnost mysli + důvtip; inteligentní tvorové, až hodinu)
 • Zapomeň II.
 • Odhal nedávné (odpoutání duše, cesta do stínového světa, hledání max. 1 měsíc staré informace)
 • Neviditelnost (sám; protihod = pevnost mysli + postřeh, až hodinu)
 • Rada ze snu (stovky mil, počet úspěchů rovněž udává možnou složitost sdělení, v jaké si ho dotyčný vybaví po probuzení)

5. stupeň:

 • Odhal dávné (odpoutání duše, cesta do stínového světa, hledání max. do 30 let)
 • Ochrana místa (protihod = pevnost mysli + důvtip; temné myšlenkové bytosti; až den)
 • Kouzlo spánku (protihod = pevnost mysli + důvtip, až několik hodin)
 • Životodárný spánek (vyléčí únavu, všechna zranění, všechny negativní účinky)
 • Psychický úder II (obtížnost 5+pevnost mysli, počet úspěchů = skutečné zranění)
 • Hromadná moc nad sny (protihod = pevnost mysli + důvtip)
 • Astrální zapomnění II (odpoutání duše, cesta do stínového světa, informace stará i několik let)
 • Vyrovnaná psychika (pevnost mysli +1, komplexní vyrovnanost, spokojenost, několik měsíců)

Eldebranští Kati

Eldebranští kati jsou zvláštní sortou laiků Sirril, která jim poskytuje v něčem omezenější – v něčem širší možnosti. Stejně jako jejich výcvik

Spřízněnost s Kaat je dovednost která vyjadřuje schopnost kata vycítit přání své bohyně a duševní splynutí s patronkou cechu – kočkou Kaat. je podmíněna jednak expově a jednak praxí – tedy plněním účelu, pro který nechala Sirril cech vzniknout. Stojí stejně zk.b. jako jiná dovednost nákup každého stupně je ale kromě počtu zkušeností nutná i zkušenost praktická – stejný počet řádných poprav provedený ve jménu Kaat jako počet utracených expů:

Pacholek cechu: 2 popravy (K1)
Učeň cechu : 7 poprav (K2)
Tovaryš cechu: 19 poprav (K3)
Mistr popravčí: 39 poprav (K4)
Velmistr cechu: 69 poprav, tohoto stupně dosahuje vždy jen jeden, nejstarší, ze služebníků Kaat

Rozvíjející „válečnické“ talenty (každý 2exp, K určuje nutný stupeň spřízněnosti s Kaat)

Katův nápřah  (B/R 2; K1; Silný nápřah)
Kat dává do úderu všechnu svou sílu na úkor přesnosti a své rovnováhy; +1 k obtížnosti, +1 ke zranění + rozdíl požadované síly od té skutečné (dohromady minimálně +2)

Kočičí reflexy (Odhad; Přehled II.; K2)
Pokud se Kat předem rozhodne v tomto kole neohrožovat nepřítele nebo jen uhýbá před zásahem (bojem/rvačkou nebo střelbou), má protivník obtížnost o 2 větší. V boji zblízka může případnou získanou výhodu normálně použít v dalším kole.

Katův úder (Pevný stisk, obouručnost; K3)
Třímá-li Kat zbraň, kterou by mohl bez postihu používat jednoručně v obou rukou, získává +1 ke zranění a -1 k obtížnosti pokud cílí

Nezdolnost Kaat (Nezdolnost, Hrdina, Berserker; K4)
Kat ignoruje postih za zranění a těžké zranění. Navíc i v případě zmrzačení má možnost pokračovat v boji s postihem -2, uspěje-li v hodu odolnost + konstituce proti 6. Počet úspěchů udává počet kol, než upadne do bezvědomí (pokud není dříve znovu zraněn).

„Kněžské“ talenty, které se může naučit (každý 2exp, K určuje nutný stupeň spřízněnosti s Kaat):

Pomoc v Bohu (K1)
Hlas Boží (K1)

Boží autorita (K2 – vztahuje se vědomí příslušnosti k cechu a jeho funkci)

Vycítění boží přítomnosti (K2, náboženství 1)

Vycítění magenergie (K3, teorie kouzel 1)
Kat je schopný zaznamenat zvýšenou přítomnost magie podobně jako kouzelník – tento „šestý smysl“ mu ale nepoví ani odkud přesně ani jaká magie to je (ani zda jde o kouzlo nebo magický předmět)

Neúnavná služba (K3)
Náboženské vytržení (K4)
Vůle boha (K4)

Konání zázraků
Sirril poskytuje některým katům část moci svých kněží – tito jsou pravidlově považováni za Laiky s tím, že se mohou učit zázraky jen do třetího stupně, každý je stojí 1 exp a jejich obliba nikdy nemůže vzrůst nad 5 (až na specifické a výjimečné okamžiky). Také mohou své zázraky sesílat jen pomocí Pevnosti mysli (a obliba jim tak vždy klesá o 2). Místo modlení se používá stupeň spřízněnosti s Kaat.

Napsat komentář