Lamius – Soudce

Ten, který čte v Knize života a posuzuje lidské činy. Strážce svědomí. 

Atributy

 • Odznak: pero a kniha
 • Barva: žlutá a šedá
 • Kámen: citrín

Povinnosti a zvyky kněze

Služebník pravdy, nepřítel příkoří a nepravosti. Rozkrývat lež a přetvářku. Ale chovat se čestně a spravedlivě.

Kněz nesmí odmítnout jakoukoliv prosbu o pomoc, která si žádá rozsouzení sporu či vyjasnění zločinu.

Teprve až jsou vyčerpány všechny možnosti vyšetřování, až tehdy vynáší soudy o celém případu.

Soudy pak vynáší na veřejnosti a nikdy si svá zjištění nenechávají pro sebe.

Askeze, rozhodnost, spravedlivost.

Obřad

Úplněk v ovocnu (2. 10. 849 k.l.) – Soudný den. Každý člověk má právo přednést knězi svůj problém a ten se jím musí zabývat. Zločinci mají nárok na revizi jejich odsouzení.
Každý desátý den v aldenu kněží v chrámech předčítají z místního zákoníku; doplněné o liturgické zpěvy a děkovné chorály k Lamiusovi.
Modlitba má podobu tichého sezení v ústraní a zpytování svědomí, přehrávání si všeho, co kněz udělal od poslední modlitby.

1. stupeň:

 • Promluv (přinutí dotyčného se rozpovídat, pokud nemůže vlivem kouzla, traumatu – promluví, až 10 minut)
 • Sugesce [bázeň, pokora, odevzdanost] (protihod = důvtip + pevnost mysli, i několik hodin)
 • Uklidni (protihod = důvtip + obezřetnost, během rozhovoru, až ihned)
 • Autorita (Charisma až + 2, až hodinu)
 • Lazebník
 • Přímluva
 • Clona myšlenek (nastaví pevnost mysli na 5, nebo +1, až několik hodin)
 • Prověř čest (zjistí, jestli udělal něco špatného dle jeho nebo knězových měřítek za dobu, kterou určí kněz)

2. stupeň:

 • Intuice I [město, rozcestí] (napoví knězi, jakým směrem se má vydat, aby uspěl ve své věci)
 • Uzdrav lehká zranění (vyléčí až lehká zranění, počet úspěchů udává vážnost i četnost)
 • Příkaz (protihod = důvtip + pevnost mysli, jednoduchý úkon)
 • Srozumitelná řeč (knězovým slovům přítomní porozumí, i když hovoří jiným jazykem, nebo mají kulturní odlišnosti, až hodinu)
 • Přítel [myslící bytosti] (protihod = důvtip + obezřetnost, kněz přesvědčí přítomné, že není jejich nepřítel, až několik hodin)
 • Poznej látku (zjistí, jak škodlivá látka je, případně jestli se dvě látky shodují, míra úspěchu udává podrobnosti)
 • Dodrž slib (protihod = důvtip + obezřetnost, cíl hod opakuje každý den, dokud není splněný slib, který dal, a zároveň splněný být může)
 • Odstraň psychickou bariéru (odstraní psychické účinky kouzel a zázraků, poměřují se úspěchy, méně může značit dočasné odstranění)

3. stupeň:

 • Lokalizuj tvora (určí směr a vzdálenost tvora, o kterém má kněz bližší představu – zná jméno, ví jak vypadá atp.)
 • Svaž postavu (protihod = konstituce + pevnost mysli, až hodinu)
 • Rozptyl kouzla (poměřují se úspěchy, míra úspěchu v tomto případě nehraje roli)
 • Sejmi kletbu (poměřují se úspěchy, míra úspěchu v tomto případě nehraje roli)
 • Odstraň újmu (odstraní ať už fyzicky nebo magicky způsobené: paralýzu, slepotu, hluchotu, strach, zmatení; míra úspěchu určuje jak důsledně)
 • Podvol se trestu (protihod = důvtip + pevnost mysli, cíl hod opakuje každý den, dokud není naplněn trest a zároveň je stále naplnitelný)
 • Zostři smysly [jeden smysl] (až +3 k postřehu pro daný vjem, až hodinu)
 • Daleký dohled (promítne se na dané místo a vidí, co se tam teď děje, jako by tam právě stál, nemůže se ale pohybovat, kněz někdy musel na daném místě být a vzpomínat si na to, nebo na něj teď vidí, až hodinu)

4. stupeň:

 • Poznej tajemství (po položení konkrétního jednoznačného krátkého dotazu je schopen znát odpověď, pokud ji někdo znal, nebo si ji myslel, až rok nazpět, až rozloha města)
 • Čtení myšlenek (protihod = postřeh + pevnost mysli, při rozhovoru, míra úspěchu značí srozumitelnost)
 • Poslání (protihod = důvtip + pevnost mysli, cíl hod opakuje každý den, dokud není naplněno poslání a zároveň je stále naplnitelné)
 • Najdi zlo (zlá tvárnost, zlé myšlenkové bytosti, zlé předměty, rozloha až venkovské stavení/domy v jedné ulici/malý remízek)
 • Odhal vinu (zjistí, jestli je daná osoba vina v tom, o čem s knězem hovoří, ať už z jejího, nebo knězova pohledu, míra úspěchu udává konkrétnější představu o povaze viny)
 • Sugesce hromadná [bázeň, pokora, odevzdanost] (protihod = důvtip + pevnost mysli, až den)
 • Vycítění informací (nalezne zdroj pro něj důležitých informací, rozloha až venkovské stavení/domy v jedné ulici/malý remízek, míra úspěchu rovněž udává to, jak přesně to ONO lokalizuje)
 • Obraz minulosti místa (uvidí místo, na kterém se nachází, v denní době, jaká přibližně zrovna je, někdy v minulosti, kterou kněz určuje, až rok dozadu)

5. stupeň:

 • Boží hněv (na dohled, počet úspěchů udává zranění)
 • Poznej neznámé (po položení konkrétního jednoznačného krátkého dotazu je schopen znát skutečnost toho co bylo nebo je, až rok dozadu)
 • Intuice II [kontinent] (kněz se dozví přímo cíl jeho cesty, míra úspěchu udává jak přesně to bude vědět)
 • Trest boha (může zrušit jen kněz, nebo Lamius, Lamius určuje podobu trestu)
 • Oživení zabitého [neprávem] (hlava a trup nesmí chybět, tělo musí být zachovalé, míra úspěchu udává stav, v jakém dotyčný obživne)
 • Já jsem zákon (protihod = důvtip + pevnost mysli; přesvědčí lidi o své tezi a oni ji přijmou za svou, rozumí ji a chápou ho tak, jak ji chápe kněz, toho respektují a chovají k němu velkou úctu, pokud jeho řeč obnáší i následné činy, budou tak činit, každý den pak opakují hod s obtížností o 2 vyšší, až velké náměstí/louka)
 • Vymýtání [zlé myšlenkové bytosti] (protihod vyjádřený součtem mocí zasažených bytostí, rozdíl úspěchu pak udává oslabení, nebo vymýcení slabších z nich, rozloha až venkovské stavení/domy v jedné ulici/malý remízek)
 • Navrať životní energii (vyléčí zranění, trauma i paměť způsobené temnou vitální magií – např zásah přízrakem atp…)

Napsat komentář