Sedmnáctka

„Slunce mi dává teplý svit
pod Hvězdami mohu klidně snít
Lovec má všechny lidi rád
Pastevec hlídá našich stád
Úroda v polích krásně vzkvétá
Vítr mě hladí v horku léta
Voda mi nedá žízeň znát
v Zemi snad budu věčně spát
Oheň mě hřeje v chladné noci
Rytíř mi spěje ku pomoci
Věrná mě stráží celý čas
Panna dává mé duši jas
Kovář ten žehná mému dílu
Učenec dá mi radou sílu
Soudce mě hlídá, bych dobrý byl
Poutník nedá, bych zabloudil
a Múze bych vděčný býti měl
na Sedmnáct všech, že jsem vzpomněl…“

Dětská modlitba z Almendoru

 

Je obecně známo mezi lidmi a rasami, které měly možnost poznat tento panteon, že Sedmnáct principů zosobňují skuteční Arvedané, kteří kdysi žili a Stvořitel, jakýsi otec veškerenstva, si je vybral pro jejich kvality jako zachránce arvedanů a spasitele všech dobrých ras Asterionu. Daroval jim božství a nesmrtelnost. Příběhy jejich smrtelných životů před tím, než se staly bohy, jsou známy mezi učenci a mezi všemi jejich kněžími a nejsou žádným tajemstvím. Naopak jsou některé detaily z jejich životů zmiňovány v kázáních a předkládány jako vzor pro životy věřících.

Níže je uvedena jak sféra vlivu jednotlivých církví, tak je zde načrtnuta minulost jednotlivých bohů. Věřící vědí, na kterého z bohů se v jakých životních situacích obracet a často tak i činí, pokud mají takovou možnost, případně odvahu, protože před bohy člověk nic neskryje.

Alcaril – Paní úrody

 • působení církve: krmí hladové, žehnají polím, radí s pěstováním plodin
 • minulost: zastupovala prosté a bojovala proti těm, co způsobovali zkázu Arvedy, byla upřímná a přímá ve svém jednání a měla mnoho nepřátel mezi vlivnými. Zemřela ještě jako mladá na nákazu. Hnutí, které stálo za ní, bojovalo proti ignorantské moci i po její smrti.

Aurion – Pán světla

 • působení církve: řeší bezpráví a potírají vše zlé a mrzké, nezaleknou se před ničím
 • minulost: vynikal ve všem a nebál se své nadání vhodně použít, aby učinil svět lepším. Realizoval vše, pro co se nadchnul a božství bylo jen logickým vyústěním jeho dokonalosti, aby mohl pokračovat ve zkrášlení celého světa.

Bongir – Pastýř

 • působení církve: učí lidi chovat zvěř, zakládají farmy a trestají ty, kteří se ke zvířatům chovají krutě.
 • minulost: byl prostým pracovitým pasáčkem, který miloval zvířata, která choval. Poznával i divou zvěř a byl prvním, kdo ochočil psa.

Dunril – Paní vod

 • působení církve: světí lodě, posílají na jejich plavby své kněze jako lodivody, přivolávají déšť v období sucha a tiší povodně. Také odplavují špínu z lidských duší a srdcí, zlé vzpomínky a bolesti, aby věřící mohli žít bez jejich nánosu.
 • minulost: byla idealistkou, která se snažila spasit svět. Bojovala proti korupci a nepravostem. Mnoho arvedanů jí kvůli tomu usilovalo o život. Měla málo přátel, protože málokdo se bál být v její přítomnosti kvůli rizikům, které to obnášelo. Nakonec ji zabili blízkého přítele a ona se rozběsnila a rozehrála vysokou hru, která znamenala konec mnoha jejím nepřátelům, a tak mohl svět na chvíli svobodně dýchat. Stálo jí to ale život.

Estel – Panna

 • působení církve: rozšiřují povědomí o léčitelství a léčí nemoci a zranění všem věřícím, jsou přítomny na bojištích a mnohdy chrání raněné svým vlastním tělem. Ochraňují vše nevinné a čisté a přivádí nevěstu k oltáři. Pošpinit čistotu kněžky Estel jakoukoliv nepravostí se považuje za velký hřích.
 • minulost: byla lékařkou, která se potýkala s nákazou Arvedy a vnášela do srdcí nemocných naději. Tišila bolesti a zachránila mnoho životů. Díky ní stačila hrstka arvedanů z Arvedy uprchnout a později osídlit Asterion. Sama Estel zemřela na nákazu.

Faeron – Pán ohně

 • působení církve: kněží zajišťují teplo potřebným, lidem bez domova, zastavují požáry, zvou poutníky ke společnému ohni a pomáhají lidem, kteří ztratili vůli žít a navrací do jejich srdcí vyhaslý oheň.
 • minulost: bratr Merna, který svým zápalem dokázal velkou měrou přispět k vynalezení zařízení, které umožnilo arvedanům opustit Arvedu a ocitnout se na Asterionu. On se ale na Asterion jako smrtelník nikdy nedostal, protože zemřel vyčerpán poté, co se mu a jeho spolupracovníkům podařilo obří teleport zprovoznit.

Finwalur – Poutník

 • působení církve: kněží stráží cesty a ochraňují poutníky, pomáhají nalézat ztracené a skryté.
 • minulost: Mnohojediný Poutník spatřil brzy zkázu Arvedy a na rozdíl od ostatních se stáhl do ústraní a dlouho přemýšlel. Poté procestoval celou Arvedu a poznal její rozmanitost. Pokoušel se upozornit na chyby, jež Arvedané na Arvedě činili, ale jakmile spatřil marnost svého počínání, odešel do ústraní, založil rodinu a žil spokojeným životem. Mnozí si toho na sklonku jeho života všimli a okolí jeho působení se stalo malou oázou štěstí v prokletém světě.

Gor – Rytíř

 • působení církve: církev je spojena s rytířskými řády, její kněží patří mezi nejlepší šermíře, kteří stále hledají další výzvy a pomáhají druhým nacházet odvahu a čest. Každý muž se obrací ke Gorovi před každým soubojem, velkou výzvou, kde není vítězství jisté a kdy jej opouští odvaha.
 • minulost: jako mladý byl rozpustilým šlechticem, který nakonec poznal porážku. Začal intenzivně studovat boj a stal se nejlepším šermířem, který neměl soupeře. Pak do jeho života vstoupila žena – Rinna – a ta jej přiměla zkoumat své vlastní nitro a obecné pravdy. Gor nakonec dospěl k závěru, že jeho mysl je tou nejsilnější zbraní.

Lamius – Soudce

 • působení církve: zasedají soudům a pomáhají upravovat zákoníky. Vyslyší každou prosbu o vyřešení sporu, nalezení viníka a nakonec ji odhalují v celé pravdě veřejnosti. Fungují jako soukromí vyšetřovatelé, kteří ovšem nejsou podplatitelní. Světí sliby, dohody a smlouvy. Vražda Lamiusovce se považuje za největší prokletí, které na sebe může člověk přivolat. Každý poslední den v aldenu předčítají ze zákoníků a doprovázejí to liturgickými zpěvy a děkovnými chorály. Tím zajišťují, že každý ví, co je zákonné a co ne.
 • minulost: za života těžce nesl jakoukoliv nepravost, ale měl pocit, že nemá právo vystoupit a pozvednout hlas, a tak se s vypětím sil držel v ústraní. Měl za to, že každý může soudit pouze sebe samého. Jednoho dne mu však došla trpělivost a začal nahlas říkat pravdu. Ti, za něž mluvil, mu děkovali a ti druzí jej proklínali. Jeho moudrost byla veliká a jeho řeč pravdivá, ale nebylo mu dáno mluvit dlouho. Najatí vrazi jej brzy umlčeli.

Mauril – Paní země

 • působení církve: spravují všechny matriky, obcházejí všechny usedlosti a pomáhají druhým přečkat ztrátu blízkých a vyrovnat se se smrtí. Říká se, že vyprovází mrtvé k Lamiusovu soudu. Řídí pohřby a zajišťují klid nebožtíkům i po smrti. Často ve vsích učí lidi psaní a počtům.
 • minulost: při zkáze Arvedy pomáhal umírajícím v jejich posledních chvílích života a mírnila jejich utrpení a strach ze smrti. Odmítla v hodině nejvyšší utéct na Asterion a do posledního okamžiku zůstala na umírající planetě s posledními, kterým nebylo dovoleno Arvedu opustit.

Mern – Kovář

 • působení církve: mnozí kněží vykonávají svou profesi v civilním životě a platí za nejlepší řemeslníky. Často jsou členy různých cechů a gildovních domů. Někteří oděni do skvělých zbrojích a ozbrojeni spolehlivými zbraněmi šíří slávu svého boha na cestách a ochraňují karavany se zbožím. Kněží žehnají řemeslným dílnám a řemeslníci se k nim obrací, když je čeká práce na důležité zakázce.
 • minulost: bratr Faerona, byl geniálním vynálezcem a nejzručnějším řemeslníkem, jaký kdy žil na Arvedě.

Mirtal – Múza

 • působení církve: jsou známí především skrze svá díla, která nejsou nikdy omezená penězi zaplacenými za jejich provedení. Jsou považování mnohdy za extravagantní blázny a podivíny, kteří buďto pořádají bujaré večírky, nebo jsou dlouhé aldeny zavřeni jen se svou vizí a nerušení pracují na budoucím díle. Přízeň církve vyhledávají jak umělci tak ti, kteří jejich umění dokáží ocenit.
 • minulost: na Arvedě byla skvělou umělkyní, která bezstarostně zakoušela všechny možné požitky. Jenže poté přišla o zrak a o sluch a svět se pro ní stal jen tmavým tichým vězením. Díla, která poté tvořila se přesto stala vrcholem umění na Arvedě. Díky neštěstí, které ji potkalo, měla mnoho času přemýšlet o svém žití a světě vůbec a do svých děl se jí proto podařilo promítnout mnoho dříve skrytých tajemství a pravd, které pak měnily životy obdivovatelům Mirtalininých děl.

Rianna – Věrná

 • působení církve: provází ženu v manželství, u porodu, žehnají jejím dětem a kolébkám. Radí s výchovou dětí a s manželskými povinnostmi, šíří sexuální osvětu, světí domácnosti a chrání je od neštěstí. Často ve městech zřizují sirotčince a církevní školy, učí děti číst, psát a počítat. Také pomáhá dodržet slovo a světí sliby a přísahy podobně jako Lamiusovi kněží.
 • minulost: Za svého života nepovila Rinna žádné dítě. Byť po dítěti neskonale toužila, její muž Gor na rodinný život neměl čas. A ona mu byla přesto věrná do posledních dnů. Zakládala sirotčince a školy. Mnohé děti adoptovala a vychovávala sama.

Siaron – Pán vichrů

 • působení církve: o pomoc církvi žádají všichni, kdo hledají azyl, kdo prchají před pronásledovateli, před životem, který je činí nesvobodnými. Kněží aktivně bojují proti otroctví a jakémukoliv omezování svobody. Neprávem odsouzení, unesení, ti všichni mohou prosit církev Siarona o pomoc. Proto je tato církev tvrdě perzekvovaná v Plaveně. Často vykupují otroky a vrací jim svobodu. Při modlitbách a církevních obřadech hrají velkou roli dechové nástroje a zpěv.
 • minulost: Z jeho života není známo příliš, jen to, že nade všechno miloval svobodu, vlastní i druhých a odhodlaně za ni bojoval. Přijmutí božství proto u něj bylo ze všech bohů Sedmnáctky nejobtížnější. I proto se rozhodoval nejdéle a po důkladném rozmýšlení nakonec přijal a část své svobody obětoval pro druhé.

Siomen – Učenec

 • působení církve: zakládají a spravují knihovny, objevují ztracené vědění arvedanů a archivují a zachovávají všechny informace, které mohou být užitečné.  Zakládají školy a univerzity ve městech a přednáší na nich o všem, co objevili. Současně jsou ochránci Řádu světa a důsledně rozlišují mezi informacemi, které mohou lidem pomoci a které jim mohou naopak uškodit.
 • minulost: Na jeho minulosti leží stín, neboť byl podle učení částečně odpovědný za zkázu Arvedy. Neméně byl ale i nápomocen se snahou ji uzdravit a se záchranou toho, co zachránit šlo. Je si dobře vědom chyb, které učinil a to z něj dělá nejmoudřejšího ze Sedmnáctky.

Sirril – Paní hvězd

 • působení církve: církev žádají o pomoc všichni, kdo se obávají snů a tmy. Také badatelé, myslitelé ji prosí o soustředěnou mysl a správné závěry. Lidé vyhledávají rady kněžek, když se snaží odhalit neznámé, přijít na kloub věcem, které jsou zahaleny rouškou tajemství. Lidé se svěřují kněžkám v chrámech s běžnými útrapami svého života, aby odlehčili svému svědomí a mohli klidně spát. Ale i zlodějíčci v ulicích se k ní modlí, aby se jim vydařil lup. Černá kočka je považována za vtělení Sirril a její prodloužené smysly. Mimo chrámy se s kněžkami lidé běžně nesetkají. Říká se, že po nocích v tajnosti obchází ulicemi a vědí o všech tajemstvích. Na Lendoru v Obřích horách stojí prastará svatyně Sirril, zřejmě nejposvátnější místo na Asterionu, kde sídlí Hlas Sartharonu. Jde o ženu, vyvolenou samotnou Paní hvězd, která dokáže poradit každému pokornému služebníku Sirril. Vstoupí do jeho snů na onom posvátném místě a ukáže mu to, co potřebuje znát.
 • minulost: Při zkáze Arvedy se Sirril stáhla do sebe a hledala rovnováhu uvnitř své mysli. Přesto svým klidem a mlčením pomohla mnohým důležitým událostem a jen jejich pár blízkých si toho bylo vědomo. A ti se poté stejně jako ona stali jejími druhy v Sedmnáctce.

Tarfein – Lovec

 • působení církve: organizátoři slavností a svátků, bálů a honů ale taky skvělí vypravěči a baviči putujících od krčmy ke krčmě. Zahání trudnomyslnost a pozvedají ducha. Jejich církev se dělí na tu oficiální, pompézní, která je oblíbená u těch významných a mocných a pak na tu neoficiální, kterou tvoří různí minesengři, tuláci a jiní baviči, kteří si vždy udělají čas na to si vyslechnout lidská trápení a pomohou na ně alespoň na chvíli zapomenout.
 • minulost: vyrůstal jako sirotek mezi lovci. Nicméně byl všemi již od dětství oblíben a tam, kam vkročil, vždy zavládla dobrá nálada. Byl miláčkem všech žen a přítelem všech mužů. A poté, co přijal božství, se na jeho povaze nic nezměnilo.

Napsat komentář