Kněz

Kněží jsou služebníci boží. Jejich moc vychází z moci jejich boha, projevuje se ve formě nadpřirozených talentů a umění konat zázraky. Je závislá na jejich víře, charakteru a odhodlání dodržovat kněžský kodex, který se liší církev od církve.

Znalost Náboženství je pro kněze spíše důsledkem praxe a nutností k pochopení správného výkladu než ke konání zázrakům. Tam nastupuje dovednost Modlení a s tím spojená obliba boha.

Zázraky jsou proto podmíněny dosaženým stupněm dovednosti Modlení, ale jejich efektivita je určena hlavně oblibou kterou chová bůh ke svému knězi a také zapáleností kněze a jeho schopností strhnout věřící okolo sebe.

Konání zázraků

Kněz, který chce vykonat zázrak, o to musí pokorně poprosit svého boha. Způsoby, jak o to požádat, se liší jak od konkrétního boha, tak i od kultury, která boha uctívá. Existuje ale vždy způsob, jak požádání zlepšit, nebo pokazit. Kněz si hází:

 • Charisma + Modlení proti 6*
  • * celý hod je ale ovlivněn Oblibou u boha
- v případě, že okolí netuší, že postava je kněz a není zřejmé, že prosí svého boha o pomoc, místo Charisma se použije Pevnost mysli, vyjadřující osobní zapálení a soustředěnost, s jakou úpěnlivě kněz prosí o božský zásah. V takovém případě ale není obtížnost hodu ovlivněna počtem přítomných věřících a samozřejmě odpadá možnost hlasitého modlení. Současně v takovém případě automaticky klesá obliba u boha o 1, ať už sesílá kněz zázrak z jakéhokoliv stupně. V momentě (většinou později, někdy vůbec), kdy je výsledek zázraku spojen s mocí toho konkrétního boha, knězi obliba o 1 stoupne. Odráží to fakt, že bůh poskytuje moc svému knězi i z toho důvodu, aby byla dál šířena jeho sláva a aby byla posilována víra v něj.
Vyhodnocení hodu
 • Úspěch = množství úspěchů udává sílu zázraku
 • Neúspěch = bůh nepropůjčil knězi moc
 • Botch = Kněz boha urazil -1 k Oblibě u boha

Pokud je kněz při vykonávání zázraku vyrušen (třeba i zraněn) botch nenastává, hod jako by neproběhl.

Konáním zázraku z nejvyššího dosaženého stupně Modlení vždy klesá knězi obliba u jeho boha o 1. V případě nenápadného modlení klesá obliba u boha vždy o 1, ať už se jedná o zázrak z jakéhokoliv stupně (viz výše).

Doba konání zázraků je většinou delší, než u sesílání kouzel čarodějem. Obecně platí, že o zázrak kněz prosí i celou scénu. Existují talenty, které zpřístupňují vykonání zázraků rychleji, případně existují zázraky, u kterých je vyžadovaná prosba kratší.

Faktory ovlivňující úspěch konání zázraku

Okolnosti Obtížnost
hlasité modlení -1
Posvěcené místo/jinému bohu -2/+4
11 – 100 věřících -1
více jak 100 věřících -2
ve stínovém světě -2

 

Přičemž platí, že:

 • úprava obtížnosti vzhledem k okolnostem se řídí pouze tím nejsilnějším faktorem; tzn. v přítomnosti 150 věřících se bude knězi snižovat obtížnost o -2, byť při tom bude hlasitě modlit a zároveň se bude nacházet v chrámu svého boha
 • obtížnost nikdy nemůže klesnout pod 4

Obliba u boha

Pohybuje se na stupnici od nuly do deseti, kde nula značí prokletí a 10 označuje hrdinu boha.

 • 0 = prokletý: veškeré hody mají obtížnost o 2 vyšší, nelze konat zázraky a využívat nadpřirozené talenty
 • 1 = nenáviděný: +3 k obtížnosti při konání zázraků
 • 2 = nepohodlný: +2 k obtížnosti při konání zázraků
 • 3 = neposlušný: +1 k obtížnosti při konání zázraků
 • 4 = postradatelný: -1 kostka při konání zázraků
 • 5 = nedůležitý: žádné postihy ani bonusy
 • 6 = zajímavý: +1 kostka při konání zázraků
 • 7 = milý: pomoc ve formě božího služebníka ze Stínového světa
 • 8 = věrný: -1 k obtížnosti při konání zázraků
 • 9 = oddaný: -2 k obtížnosti při konání zázraků
 • 10 = hrdina boha: obdarovaný bohem

Obliba u boha se mění v závislosti na:

 • dodržování pravidel a naplňování vůle boha
 • prováděných modlitbách a obřadech
 • konání zázraku

Modlitba

Kněz by ji měl vykonávat pravidelně, alespoň jednou denně, jinak jeho Oblíbenost u boha klesá. Ale může tak klesat jen po hodnotu 3, ne níže!

Modlitba trvá zhruba 30 minut. Pokud ji kněz neprovede, i když měl příležitost (určuje Vypravěč), Obliba u boha klesá o 1.

Kněz může očekávat nárůst obliby u boha po vykonání modlitby pouze v případě, že:

 • se tento den ještě úspěšně nemodlil
 • je Obliba u jeho boha nižší než 5

Obřad

Obřady kněz nemusí vykonávat, ale pokud tak učiní, zřejmě tím stoupne v očích svého boha. Většinou se provádí v konkrétní den v roce, nebo ku příležitosti specifických událostí. Obřadem nelze Oblibu u boha zvýšit nad hodnotu 8.

Obřady trvají různě dlouho, ale jejich příprava a samotné provedení většinou knězi zabere celý den. Kněz obřad může opakovat až v příští možný termín, případně další den (pokud jsou vhodné okolnosti stále aktuální). Kněz si při vykonávání obřadu hází:

 • Charisma + Náboženství proti 6 až 8*
 • * závisí na počtu přítomných:
  • 6 = více než 200
  • 7 = více než 50
  • 8 = více než 10

Vyhodnocení hodu

 • Úspěch = +1 k Oblibě u boha, množství úspěchů také udává sílu požehnání od Boha na místní kraj
 • Neúspěch = neúspěch
 • Botch = Kněz boha urazil; -1 k Oblibě u boha

Pokud je obřad hrubě (určuje Vypravěč) přerušen, automaticky nastává botch.

Laičtí vyznavači a služebníci

Bohové si občas mohou vyvolit jakéhokoliv smrtelníka a propůjčit mu zlomek své moci stejně, jako činí u svých kněžích. Tito laici, jak se označují, jsou něco jako menší kněží. Každý zázrak (z jakéhokoliv stupně) jim snižuje oblibu u boha o 1 (v případě nenápadného modlení o 2), nemohou dosáhnout nejvyššího stupně svěcení a bohové je neodměňují při obřadech větší přízní, neboť si nepřejí, aby tak činil někdo jiný, než jejich kněží.

Nadpřirozené talenty

Podmínkou pro jejich vlastnění je stupeň modlení (M)

Pomoc v Bohu (M 1)

 • víra knězi pomáhá při některých (určuje Vypravěč) hodech odvahou a pevností mysli: – 1 k obtížnosti

Hlas boží (M 1)

 • v případě použití charisma proti věřícím stejného boha je obtížnost o 1 menší

Boží autorita (M3)

 • pokud někdo lže v přítomnosti kněze a je si vědom jeho kněžství, pak má při klamání obtížnost o 1 větší, byť třeba přímo nelže knězi samotnému, ale někomu jinému z přítomných

Svěcení míst (M 1)

 • vysvětit 1 sáh čtvereční trvá minutu
 • doba trvání vysvěcení je 1 rok/stupeň M

Hromadné svěcení míst (M 3)

 • doba trvání vysvěcení je 10 let*součet stupňů M

Vycítění boží přítomnosti (M 2)

 • kněz dokáže odhalit falešného kněze, posvěcené místo, nebo svatý předmět (Postřeh+Modlení)

Přímluva (M 2)

 • kněz může jinému knězi stejného boha zvýšit oblibu u boha o 1; sám musí však být oblíben minimáně na stupni 6

Boží bojovník (M 2)

 • kněz má při boji s nepřítelem svého boha (určuje vypravěč) bonus +1 k banku; zároveň však má postih -1 k banku v boji s vyznavačem svého boha (určuje vypravěč)

Horlivý vykonavatel (M 3)

 • u všech zázraků je doba vyprošení poloviční, obtížnost ale o 1 vyšší; kněz s tímto talentem nemusí svého boha horlivě prosit, pokud nechce

Trpělivost (M 3)

 • kněz může o zázrak prosit dvakrát déle (nezapočítává se Horlivý vykonavatel) a tím snížit obtížnost hodu o 1

Neúnavná služba (M 3)

 • kněz nachází ve svém vztahu s bohem zdroj sil a proto mu výdrž klesá při činnostech, které nejsou v rozporu s přáním boha (určuje vypravěč), jen polovičním tempem

Vyšší vysvěcení (M 3)

 • maximální hodnota Obliby u boha při modlitbách může vzrůst až na 6 (běžně 5)

Nejvyšší vysvěcení (M 5)

 • maximální hodnota Obliby u boha při modlitbách může vzrůst až na 7

Náboženské vytržení (M 3)

 • kněz často propadá náboženskému vytržení; maximálně jednou denně může kněz na jakýkoliv hod na jednání, které není v rozporu s přáním jeho boha, použít jako bank kostek svou oblibu u boha. V takovou chvíli není bank kostek ovlivněný žádnými postihy ani bonusy.

Zprostředkování náboženského vytržení (M 4)

 • knězova přítomnost může vzbudit v druhém náboženské vytržení (hod Důvtip + Pevnost mysli, pokud se snaží dotyčný ovládnout), postava následně získá na jeden hod (maximálně jednou denně) bank rovný knězově oblibě u boha

Vůle boha (M 4)

 • kněz dokáže v důležitých momentech (určuje Vypravěč) vycítit vůli svého boha a poznat jeho přání (důvtip+Náboženství)

Napsat komentář