Čaroděj

Čaroděj je ten, kdo dokáže sesílat kouzla, ovládat magii a magické pole, které je všudypřítomné.

Kouzla spadají pod jednotlivé směry magie.

Díky magickým talentům má čaroděj nad svými kouzly a samotným kouzlením větší kontrolu.

Krom čarování dokáže i stvořit magické předměty, takovému čaroději se pak říká čarotvůrce.

Sesílání kouzel

Aby mohl čaroděj seslat kouzlo, musí se soustředit, věnovat tomu určitý čas a pozměnit (vzít) odněkud magickou sílu.
Existuje více zdrojů, odkud čaroděj může čerpat magickou sílu. Nejjednodušší je čerpat sílu přímo ze sebe. To s sebou nese rizika spojená s magickými nemocemi, poškozením samotného těla, únavou a jinými oslabeními.
Aby mohl čaroděj čerpat z jiných zdrojů, jako je z jednotlivých přítomných živlů, jiných kouzel, nebo dokonce s živého kolem sebe, potřebuje si osvojit patřičný talent.

Čaroděj potřebuje hlas a gesta k sesílání kouzel, pokud nedisponuje magickým talentem, který hovoří o něčem jiném.

Čaroděj provádí dva hody při sesílání kouzel:

 • jeden na to, jak dokáže bezpečně využít magické pole kolem sebe a načerpat potřebnou magii
 • druhý pak na samotnou efektivitu kouzla

Pokud nastane neočekávaná situace nebo jsou podmínky takové, že by mohly čarování narušit, hod na seslání se opakuje a obtížnost je navýšena dle okolností.

Úprava obtížnosti dle četnosti kouzlení:

Obtížnost hodu na efekt kouzla může být ještě ovlivněna tím, že na daném místě bylo již kouzleno, nebo na danou osobu nebo předmět. Magické pole je pozměněno již seslanými kouzly, není tak tvárné a je tudíž pro čaroděje obtížnější jej znovu přetvářet do jiných kouzel.

Doba, kdy postih trvá je buď v případě, kdy je kouzlo stále aktivní, nebo v čase po jeho seslání. Tato doba je úměrná moci seslaného kouzla.

Přehledně to ukazuje následující tabulka:

součet stupňů předešlých kouzel doba potřebná ke snížení obtížnosti o 1 zvýšení obtížnosti
5 – 10 1 hodina +1
11 – 20 4 hodiny +2
21 – 40 den +3

Podobně ovlivňuje osoby požití magických lektvarů a drog. Moc lektvarů se podobně jako kouzla pohybuje na stupních 1-5. Sčítá se s kouzly do jedné hodnoty pro první sloupec.

Magická pole předmětů a osob jsou od sebe přísně oddělena a tudíž spolu nesdílí hodnoty ze sloupce „součet stupňů kouzel“.

Pokud je sesíláno kouzlo na osobu/předmět na místě, na kterém je již obtížnější kouzlit (viz výše), aplikuje se ta vyšší hodnota z tabulky – buď pro místo, nebo pro cíl kouzla.

U hromadných kouzel ovlivňujících několik osob/předmětů/míst lze použít pro jednotlivé cíle kouzlení různé hodnoty z tabulky.

Na kouzla typu rozptyl/zlom kouzlo se tato pravidla neaplikují. Podobnými kouzly, nebo schopnostmi lze dobu z prostředního sloupce naopak zkracovat.

Čerpání magie

Důvtip + Kouzlení ~ 6

 • obtížnost je závislá také na okolnostech

- botch značí buď vznik magické anomálie, nakažení magickou nemocí, roztržení stínového závoje a podobně, zabraňuje seslání kouzla
- neúspěch poškození/oslabení zdroje, ze kterého čaroděj čerpá magii rovné stupni kouzla, může následovat hod na efekt kouzla a seslání.
- míra úspěchu je nepřímo úměrná schopnosti dané kouzlo zaslechnout, nebo později na daném místě odhalit, že bylo kouzleno, taktéž redukuje poškození/oslabení zdroje, ze kterého čaroděj čerpá magii při sesílání složitějších kouzel

V případě neúspěchu se čaroděj může rozhodnout dané kouzlení dokončit a pokračovat v hodu na efekt kouzla. Ovšem s následky, které to obnáší.
Nebo se může rozhodnout kouzlení přerušit, vrátit věci do původního stavu – v tom případě opakuje výše uvedený hod a ten je pak definitivní i v případě, že padl horší výsledek.

Čerpání magie a jeho následky

Standardně čaroděj čerpá magii ze sebe samotného. Čím složitější kouzlo, tím větší zátěž pro organismus. Tuto míru zátěže odráží hod na Čerpání magie (viz výše). Úbytek atributů je v podstatě způsoben narušením magického pole na čarodějově těle a k uzdravení dojde časem, jak se magické pole znovu vyrovná.

Míra dočasného úbytku atributu je rovna:

 • Stupeň kouzla – počet úspěchů

V případě, že čaroděj v hodu na Čerpání magie částečně uspěl, může se rozhodnout, který(é) atribut(y) to postihne a jak intenzivně.

V případě že nehodil ani jeden úspěch (nebo hodil botch) to určuje Vypravěč na základě vlastní úvahy.

Doba za jakou dočasný postih atributu zmizí:
 • 1 bod = 6 hodin nekouzlení a nevystavení se účinkům magických látek, kouzel atp.

V případě, že se tak stane, se celá doba s případnou přidanou hodnotou počítá znovu od začátku. Úbytek atributů se projevuje dle úvahy. Může vést až k dočasnému zkolabování organismu, motoriky, smyslu a v extrémních případech i ke smrti.

Čerpání z jiného zdroje

Pokud čaroděj ovládá talent, který mu zpřístupňuje čerpání z jiného zdroje, míra přítomnost takového zdroje pak může redukovat vzniklý postih k atributům, pokud se z ní rozhodne čaroděj čerpat.

Příklad:

- pokud čaroděj ovládá talent Čerpání z ohně a při sesílání kouzla ze čtvrtého stupně stojí u ohnivé vatry (redukce 2), stačí mu 2 úspěchy při hodu na Čerpání magie, aniž by se to dotklo jeho atributů. Ovšem po seslání kouzla se oheň v ohnivé vatře zadusí. Čaroděj se ale může rozhodnout odebrat jen část z přítomného zdroje. To ovšem musí říct před hodem.

Podobně to funguje u jiných živlů. Intenzita jejich přítomnost, nebo ještě lépe intenzita jejich projevu se pohybuje od 1 do 3. (Pokud se čaroděj nachází přímo v živlu – v uvedeném případě stojí v hořící vatře – přičítá se k tomuto číslu ještě 1).

U čerpání z již seslaných kouzel, které trvají déle než okamžik, to funguje obdobně a jejich stupeň uvádí maximální redukci úbytku atributů.
Pokud chce čaroděj odčerpat magii nepřátelskému čaroději, který právě sesílá kouzlo, musí náš čaroděj sesílat rychlejší kouzlo a pokud je to třeba, musí mít alespoň stejnou Rychlost.

V případě, že čerpá čaroděj magii z živých okolo sebe, úbytek atributů se projevuje nejdříve u nich na místo sesilatele.

Efekt sesílaného kouzla

Paměť + Kouzlení ~ 6-8*

 • obtížnost 8 se vztahuje na kouzla z nejvyššího dosaženého stupně dovednosti Kouzlení. S každým slabším kouzlem rovnoměrně klesá i obtížnost až k hodnotě 6 příklad: kouzelník se stupněm kouzlení na 4 sesílá kouzlo z 3. stupně, obtížnost je pak rovna 7.
  Obtížnost je také závislá na okolnostech (viz výše i níže)

- botch značí nezamýšlený efekt kouzla, který má šanci ublížit čaroději, nebo jeho spojencům.
- neúspěch značí, že se čaroději nepodařilo kouzlo splést do efektivní podoby
- míra úspěchu je přímo úměrná efektivitě (intenzitě, dosahu, rozsahu, době trvání) kouzla.

Kdykoliv je čaroděj vyrušen (bolestivě, sražen k zemi, vyveden z rovnováhy) během kouzlení, je nutno hod opakovat s vyšší obtížností (dle konkrétní povahy vyrušení) a ten je pak definitivní i v případě, že padl lepší výsledek.

Mnohé talenty umožňují ignorovat negativní úpravy obtížnosti. To se týká kouzlení za ztížených podmínek v bojové situaci a podobně.

Rychlost

Pokud čaroděj sesílá kouzlo s dobou seslání ihned, efekt kouzla probíhá v témže tahu a tehdy je Rychlost kouzlení rovna:

 • Paměť+Kouzlení +/- bonus za směr magie

V jiných případech sesílání trvá jeden a více tahů a efekt kouzla nastává ihned na začátku dalšího tahu, kdy je kouzlo již seslané.

Učení se kouzel

Naučení kouzla z 1. -3. stupně včetně stojí 1 zk. bod, případně dva pro obtížnější kouzla. Kouzla mají svůj stupeň a čaroděj se může učit jen ta, která nepřesahují výši jeho dovednosti Kouzlení a současně hodnotu subdovednosti Teorie kouzel + 1. Kouzla jsou navíc často podmíněné jinými kouzly, dovednostmi, nebo talenty.

Doba učení

 • Paměť+Teorie kouzel ~ 5 + x
  • kde x je stupeň učeného kouzla

Čaroděj hází jednou za každý den, kdy má možnost se kouzlo učit. Potřebuje nasbírat (30 – počet již naučených kouzel z daného směru) úspěchů.
Pokud ho vede učitel, který dané kouzlo ovládá, stačí našemu čaroději nasbírat pouze (20 – počet již naučených kouzel z daného směru) úspěchů.
Při učení se kouzlu se jednou denně rovněž aplikuje hod na Čerpání magie.

V určitých případech (rozhoduje Vypravěč) se čaroděj může pokusit seslat podobnou/obtížnější/mocnější variantu kouzla, které už ovládá. V takovém případě je hod na efekt kouzla o 2 vyšší a je nutno při čerpání hodit o úspěch navíc. Je proto výhodnější raději obětovat zkušenostní body, aby si čaroděj danou variantu kouzla zcela osvojil a tím se vyhnul velkým postihům a s tím spojeným rizikům. V momentě, kdy si to situace ale žádá a kdy jde o něčí život, může to být čarodějova poslední šance.

Vymýšlení kouzel

Čaroděj se většinou učí kouzla, které již někdo dříve vymyslel a přesně popsal, jak se sesílají. Samotné vymýšlení pak reprezentuje hod:

 • Důvtip+Teorie Kouzel ~ 6 + x
  • kde x je stupeň vymýšleného kouzla

Čaroděj hází jednou za každý den, kdy má možnost kouzlo vymýšlet. Potřebuje nasbírat (60 – počet již naučených kouzel z daného směru) úspěchů. Vystavuje se však zvýšenému riziku kvůli experimentování s magií.

Společníci ze Stínového světa

bude doplněno

Napsat komentář